Impozitare dividende platite de catre un SA catre actionar – Asociatia Salariatilor

Intrebare: Societatea A a distribuit dividende în anul 2011 acţionarilor societăţii. Dintre acţionari face parte şi Asociaţia Salariaţilor în calitate de acţionar majoritar cu o cotă de participaţie de peste 10%, cotă deţinută pentru o perioada de peste doi ani de zile, inca de la momentul la care s-a realizat privatizarea societăţii.

Dorim să comentati cu privire la implicaţiile fiscale în ceea ce priveşte veniturile din dividende primite de către Asociaţie, respectiv regimul de impozitare aplicabil dividendelor plătite Asociaţiei şi dacă în cazul Asociaţiei se pot aplica prevederile art. 36 alin. (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal.

Raspuns:

În primul rând vom analiza implicaţiile fiscale din perspectiva plătitorului dividendelor. Potrivit prevederilor art. 36 alin. (4) din Codul fiscal,

(1) O persoană juridică română care distribuie/plăteşte dividende către o persoană juridică română are obligaţia să reţină, să declare şi să plătească impozitul pe dividende reţinut către bugetul de stat, astfel cum se prevede în prezentul articol.

(2) Impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului brut distribuit/plătit unei persoane juridice române.

(3) Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se distribuie/plăteşte dividendul. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende aferent se plăteşte până la data de 25 ianuarie a anului următor.

(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul dividendelor plătite de o persoană juridică română unei alte persoane juridice române, dacă beneficiarul dividendelor deţine, la data plăţii dividendelor, minimum 10% din titlurile de participare ale celeilalte persoane juridice, pe o perioadă de 2 ani împliniţi până la data plăţii acestora inclusiv.

Din analiza prevederilor de mai sus cât şi a prevederilor normelor de aplicare a art. 36 din Codul fiscal, consideram că nu există referiri specifice în legislaţie cu privire la calitatea persoanei juridice beneficiară a dividendelor care deţine participaţii la societatea comercială distribuitoare de dividende. În acest sens, nu există prevederi diferite cu privire la regimul de impozitare în cazul în care persoana juridică beneficiară este constituită cu scop lucrativ sau fără scop lucrativ.

Din analiza definiţiei „persoanei juridice” în accepţiunea Codului fiscal, reiese faptul că, potrivit prevederilor art. 7 pct. 24 din Codul fiscal, persoana juridică română este orice persoană juridică care a fost înfiinţată în conformitate cu legislaţia României. Astfel, prin noţiunea de persoană juridică română în accepţiunea Codului fiscal considerăm că se înţelege şi asociaţia constituită potrivit Legii 21/1924 sau OG 26/2000.

Întrucât nu deţinem informaţii cu privire la scopul lucrativ/nelucrativ al Asociației, am presupus că asociaţia la care faceţi referire este o persoană juridică fără scop lucrativ, înfiinţată probabil în baza prevederilor Legii 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţiuni şi Fondaţiuni). Din informaţiile furnizate înţelegem că această asociaţie a fost constituită înainte de anul 2000, deci implicit înainte de abrogarea Legii 21/1924 şi aprobarea OG 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. În acest sens considerăm că este necesară o analiză mai detaliată a modului în care a fost constituită Asociaţia.

Cu toate acestea, deşi asociaţia salariaţilor este persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ, entitate ce ar putea fi încadrată în prevederile art. 36 alin. (4) din Codul fiscal citat mai sus, dorim să atragem atenţia asupra faptului că dacă analizăm prin analogie prevederile art. 117 lit. h) din Codul fiscal (scutiri privind impozitarea dividendelor plătite persoanelor juridice nerezidente) se constată faptul că pe lângă condiţiile de participare la capitalul social şi de durată a deţinerii participaţiei, în general beneficiarul dividendelor trebuie să îndeplinească şi anumite condiţii privind forma de organizare şi regimul de impozitare aplicabil. Aceste prevederi sunt aplicabile doar în cazul veniturilor din dividende plătite persoanelor juridice nerezidente, cu toate acestea considerăm că o analiză mai detaliată a atribuţiilor Asociaţiei este necesară şi din această perspectivă.

În baza interpretărilor de mai sus şi ţinând cont de faptul că beneficiarii reali ai dividendelor sunt persoanele fizice, membri ai asociaţiei, considerăm că este posibil ca regimul de impozitare aplicabil în cazul plăţii dividendelor de către Societatea A să fie cel prevăzut la Titlul III din Codul fiscal, iar impozitarea să se realizeze direct la nivelul persoanei fizice. În acest sens şi modul de raportare fiscală privind impozitul pe dividende este unul diferit. Şi în acest caz trebuie analizat efectiv scopul pentru care a fost constituită Asociaţia şi care este implicarea acesteia în ceea ce priveşte distribuţia dividendelor către membri.

Din analiza jurisprudenţei identificate la nivel naţional, am constatat că acest caz nu este unul singular, existând litigii fiscale în acest sens, majoritatea companiilor de stat privatizate unde există asociaţii ale salariaţilor care deţin acţiuni, confruntându-se cu probleme simlare.

În concluzie, considerăm că la momentul de faţă nu deţinem toate informaţiile necesare, în sensul în care nu avem acces la informaţii cu privire la statutul asociaţiei, modul de constituire, atribuţiile acesteia, etc., şi drept urmare nu putem să emitem o opinie în acest sens fără o analiză prealabilă a documentelor şi a informaţiilor care nu sunt disponibile în mod public.

În cazul în care doriţi să realizăm o analiza mai detaliată a speţei dvs. care să se finalizeze şi cu o soluţie fiscală vă stăm la dispoziţie prin intermediul serviciilor noastre de consultanţă şi asistenţă.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.