Participarea salariatilor la profit. Aspecte fiscale si contabile

A. Aspecte fiscale

1. Impozit pe venit

Conform alin. (1), art. 55 din Legea 571/2003:

„(1) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă.”


Din interpretarea articolului de mai sus, reiese ca sumele reprezentand participarea salariatilor la profit sunt supuse impozitului pe venit.

2. CAS

Conform art. 26 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare:

„Art. 26 – (1) Contribuţia de asigurări sociale nu se datorează asupra sumelor reprezentând:

a) prestaţii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

b) diurne de deplasare şi de delegare, indemnizaţii de delegare, detaşare şi transfer, drepturi de autor, precum şi venituri primite în baza unor convenţii civile sau contracte de colaborare;

c) participarea salariaţilor la profit;

d) indemnizaţia de şedinţă pentru consilierii locali şi judeţeni.”

Nu se datoreaza constributia de asigurari sociale.

3. Contributia pentru AMBP

Conform prevederilor art. 85 alin. (3) lit. c) Legea nr. 346/2002 privind asigurarea
pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare:

(3) Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu se aplică asupra sumelor reprezentând:

a) prestaţii suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

b) diurnele de deplasare şi de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer, drepturile de autor, precum şi veniturile primite în baza unor convenţii civile sau contracte de colaborare;

c) participarea salariaţilor la profit.

Nu se datoreaza contributia de asigurari pentru accidente e munca si boli profesionale.

4. CASS

Conform art. 257 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare:

„Art. 257 – (1) Persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti lunare pentru asigurările de sănătate, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 213 alin. (1).

(2) Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 6,5%, care se aplică asupra:

a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit;

b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi independente care se supun impozitului pe venit; dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia, aceasta nu poate fi mai mică decât cea calculată la un salariu de bază minim brut pe ţară, lunar;

c) veniturilor din agricultură supuse impozitului pe venit şi veniturilor din silvicultură, pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se încadrează la lit. b);

d) indemnizaţiilor de şomaj;

…”
Sumele reprezentand drepturi de participare la profit, acordate salariatilor, se incadreaza in categoria veniturilor de natura salariala potrivit pct. 68 lit. A) din cap. 3
al Titlului III din Normele de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.

Se datoreaza contributia la asigurarile sociale de sanatate pentru acestor sume.

5. CCI

Conform art. 5 lit. a) din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate coroborat cu art. 4 alin. (2) de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005:

„Art. 5 – Începând cu data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, cota de contribuţie prevăzută la art. 4 alin. (2) se datorează şi se achită de către:

a) angajatori pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A şi B;”

„Art. 1 – (1) Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraţi, au dreptul, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă:

A. desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu;

B. desfăşoară activităţi în funcţii elective sau sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevăzute la lit. A;

…”

„ Art. 4 – (1) *** Abrogat prin O.U.G. nr. 36/2010

(2) Cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii, destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, este de 0,85%, aplicată la fondul de salarii sau, după caz, la drepturile reprezentând indemnizaţie de şomaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale încheiat de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. e), şi se achită la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.”

Potrivit prevederilor de mai sus, angajatorii au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicata la fondul de salarii realizat.

6. Somaj

Conform art. 14 alin. (2) lit. e) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin H.G nr. 174/2002:

„Art 14

(2) Nu se includ în baza de calcul prevăzută la alin. (1) sumele reprezentând:

a) prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv cele acordate pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

b) diurne de deplasare şi de delegare, indemnizaţii de delegare, detaşare şi transfer;

c) drepturi de autor;

d) participarea salariaţilor la profit;

…”

In concluzie aceste sume nu se includ in baza lunara de calcul asupra careia angajatorii au obligatia de a retine si de a vira contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj sumele reprezentand participarea salariatilor la profit.

7. Fond de garantare

Intrucat sumele reprezentand participarea salariatilor la profit nu se includ in baza lunara de calcul asupra careia angajatorii au obligatia de a retine si de a vira, la bugetul asigurarilor sociale, contributia individuala pentru somaj, nu se datoreaza nici contributia la Fondul de garantare in cota de 0,25%, intrucat aceasta contributie se aplica asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj.

„Art. 7 – (1) Angajatorii au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la Fondul de garantare în cotă de 0,25%, aplicată asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj realizate de salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă, potrivit legii.”

8. ITM

Conform Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, art. 5 alin. (1):

„Art. 5 – (1) Pentru prestarea serviciilor prevăzute în prezenta lege, inspectoratele teritoriale de muncă vor percepe un comision stabilit după cum urmează:

a) 0,75% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le păstrează şi le completează carnetele de muncă;

b) 0,25% din fondul lunar de salarii, angajatorilor cărora le prestează serviciile prevăzute la art. 3, constând în verificarea şi certificarea legalităţii înregistrărilor efectuate de către aceştia.”

In concluzie se datoreaza si acest comision.

B. Aspecte fiscale

Sumele aferente participarii angajatilor la profitul aferent exercitiului N se contabilizeaza in anul N prin constituirea unui provizion pentru riscuri si cheltuieli:

6812 = 1518
“Chelt.de exploatare privind proviz. pentru riscuri si cheltuieli” Alte provizioane

Valoarea provizionului reprezinta costul total al angajatorului cu participarea salariatilor la profit (venit salarial in suma bruta plus contributiile societatii), sau cea mai buna estimare.

La momentul platii, in exercitiul N+1, se va proceda la inchiderea provizionului prin reluarea aceleiasi sume in contul de venituri:

1518 = 7812
Alte provizioane Venituri din provizioane
This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.