Schimbarea cotei TVA si exigibilitatea taxei pentru operatiuni interne. Ajustarea bazei impozabile in luna iulie 2010 pentru achizitii intracomunitare efectuate in luna iunie 2010. Care este cota TVA? In ce luna se declara in decontul de TVA (cod 300) si in declaratia VIES (cod 390)? La ce randuri se declara in decontul de TVA? Se depune rectificativa pentru 390?

1. Schimbarea cotei de TVA. Exigibilitate

Faptul generator in cazul TVA intervine la data livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor. Ca regula generala, exigibilitatea TVA intervine la data la care are loc faptul generator. Prin exceptie, exigibilitatea taxei intervine:

a) la data emiterii unei facturi, înainte de data la care intervine faptul generator;

b) la data la care se încasează avansul, pentru plăţile în avans efectuate înainte de data la care intervine faptul generator. Fac excepţie de la aceste prevederi avansurile încasate pentru plata importurilor şi a taxei pe valoarea adăugată aferente importului, precum şi orice avansuri încasate pentru operaţiuni scutite sau care nu sunt impozabile. Avansurile reprezintă plata parţială sau integrală a contravalorii bunurilor şi serviciilor, efectuată înainte de data livrării sau prestării acestora;

c) la data extragerii numerarului, pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii realizate prin maşini automate de vânzare, de jocuri sau alte maşini similare.

In cazul schimbarii cotei de TVA exceptiile de mai sus nu se mai aplica fiind necesara regularizarea TVA pentru a se aplica cota in vigoare la data livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor.

Asadar, pentru facturi emise in iunie cu TVA 19% pentru care livrarea/ prestarea are loc in iulie, sau in lunile ulterioare, este necesara regularizarea TVA, adica stornarea TVA 19% si inregistrarea 24%. De exemplu mare atentie la contractele incheiate pentru care s-a emis factura si s-a incasat in avans contravaloarea prestarii serviciilor cu TVA 19%, contracte ce se deruleaza si ulterior datei de 1 iulie 2010. Pentru serviciile prestate in lunile ulterioare 1.07.2010 este necesara regularizarea taxei.

Pentru a stabili data prestarii serviciior: prestările de servicii care determină decontări sau plăţi succesive, cum sunt serviciile de construcţii-montaj, consultanţă, cercetare, expertiză şi alte servicii similare, sunt considerate efectuate la data la care sunt emise situaţii de lucrări, rapoarte de lucru, alte documente similare pe baza cărora se stabilesc serviciile efectuate sau, după caz, în funcţie de prevederile contractuale, la data acceptării acestora de către beneficiari. Totuşi, perioada de decontare nu poate depăşi un an.

Ca o exceptie la exceptia de mai sus, in cazul livrărilor de bunuri şi al prestărilor de servicii care se efectuează continuu, cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile de telefonie, livrările de energie electrică şi altele asemenea, se consideră că livrarea/prestarea este efectuată la datele specificate în contract pentru plata bunurilor livrate sau a serviciilor prestate sau la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăşi un an. Asadar se va aplica cota de la data emiterii facturii.

2. Speta AIC: Am primit credit note-uri de corectii de pret pentru achizitii intracomunitare efectuate in luna iunie 2010. Cu ce cota innregistrez taxarea inversa pentru aceste operatiuni? La ce randuri declar sumele in decontul de TVA? Trebuie sa fac rectificativa la 390 tinand cont ca se ajusteaza o factura din luna iunie 2010? Va trebui sa platesc amenda?

Raspuns: Conform punctului 161 din normele metodologice ale titlului VI din Codului Fiscal, in cazul în care, intervin evenimentele ce modifica baza de impozitare a operatiunii, ulterior datei de 1 iulie 2010, pentru achiziţii intracomunitare de bunuri, cota aplicabilă pentru ajustarea bazei de impozitare este cota în vigoare la data la care a intervenit exigibilitatea taxei pentru achiziţia intracomunitară potrivit art. 135 din Codul fiscal (19% in cazul nostru). În situaţia în care nu se poate determina achiziţia intracomunitară care a generat aceste evenimente, se va aplica cota de TVA în vigoare la data la care a intervenit evenimentul.

Conform Ordinului 2245/2010, la randul 5 in decontul de TVA – se înscriu, printre altele şi ajustările bazei de impozitare prevăzute la art. 138 din Codul fiscal pentru care exigibilitatea taxei intervine în perioada de raportare, conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal.

Conform art. 1342 alin. (3) din Codul fiscal, taxa este exigibilă la data la care intervine oricare dintre evenimentele menţionate la art. 138. Totuşi, regimul de impozitare şi cotele aplicabile sunt aceleaşi ca şi ale operaţiunii de bază care a generat aceste evenimente.

In concluzie, operatiunea se incadreaza la art. 138 (ajustarea bazei de impozitare), exigibilitatea intervine la data facturii de corectie, iar cota folosita este cea de la data operatiunii principale.

In decontul de TVA operatiunea va fi declarata la randurile 5, 5.1 si 17, 17.1 in luna in care intervine exigibilitatea, iar in VIES o declarati de asemenea in luna in care intervine exigibilitatea.

Mai pe inteles, factura de corectii din luna iulie 2010 o declarati in decontul lunii iulie 2010 la randurile 5, 5.1 si 17, 17.1 la fel ca orice alta achizitie intracomunitara pentru care exigibilitatea taxei intervine in luna respectiva, si o declarati in declaratia VIES aferenta lunii iulie 2010, doar ca procentul de TVA utilizat la inregistrarea taxarii inverse este 19 in loc de 24. Nu se pune problema platii de amenzi.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.