Obligatii declarative asociere in participatiune PF cu PJ

Intrebare: Va rog sa ma ajutati cu cateva informatii legate si de urmatoarea situatie.

Societatea noastra este persoana juridica rezidenta cu sediul in Romania si avem intentia sa incheiem un contract de asociere in participatie cu o persoana fizica rezidenta(cetatean roman) neautorizata si dorim sa stim:

1.Ce declaratii trebuie depuse la organul fiscal de societate?

2.Daca persoana fizica trebuie sa se autorizeze?

Raspuns:

Baza legală şi comentariile noastre:

Din informaţiile furnizate înţelegem că persoana juridică română şi persoana fizică română se constituie într-o asociere în participaţiune, conform prevederilor art. 251-256 din Codul comercial, asociere fără personalitate juridică.

1. Înregistrare fiscală şi contabilizare

În opinia noastră, în cazul expus de dvs. nu considerăm că există obligaţia de înregistrare fiscală a asocierii întrucât atât în relaţia cu terţii cât şi în relaţia cu statul şi autorităţile fiscale, persoana juridică va fi cea care va fi subiectul în rapoartele juridic – fiscale în care intră asocierea.

În baza contractului încheiat, persoana juridică română organizează atât evidenţa contabilă a veniturilor şi cheltuielilor rezultate din activitatea pentru care s-a asociat cu persoana fizică română, cât şi evidenţa fiscală a operaţiunilor economice realizate.

2. Implicaţii fiscale

Din punct de vedere fiscal, asocierea în participaţiune dintre o persoană juridică română şi o persoană fizică română naşte implicaţii din punct de vedere al impozitului pe profit şi din punct de vedere al TVA.

2.1. Impozit pe profit/venit

Din punct de vedere al impozitului pe profit, potrivit art. 28 din Codul fiscal „Asocieri fără personalitate juridică”, în cazul unei asocieri fără personalitate juridică, veniturile şi cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, corespunzător cotei de participare în asociere. Potrivit aceloraşi prevederi, într-o asociere fără personalitate juridică cu o persoană juridică străină şi/sau cu persoane fizice nerezidente, precum şi cu persoane fizice române, persoana juridică română trebuie să îndeplinească obligaţiile ce îi revin fiecărui asociat, potrivit prezentului titlu.

Modul de impozitare a veniturilor primite de către persoana fizică din asociere depinde de regimul de impozitare a persoanei juridice (dacă aceasta este platitoare de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilor).

2.1.1. PJ plătitoare de impozit pe profit

Potrivit prevederilor art. 13 lit. e) din Codul fiscal, dacă asocierea se realizează cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe profit, persoana fizică este obligată la plata impozitului pe profit, iar impozitul datorat de către aceasta se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română din asociere.

Obligaţii declarative

În acest sens, potrivit prevederilor OPANAF 73/2011, pentru impozitul pe profit din asociere datorat de persoane fizice, se depune trimestrial declaraţia 100. În cazul asociaţilor persoane fizice, impozitul pe profit datorat la nivelul tuturor asociaţilor persoane fizice se declară la poziţia 3 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat – „Imp. pe profit din asociere datorat de PF”;

Totodată, potrivit prevederilor OPANAF 101/2008, contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, depun formularul 104 „Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor”. Declaraţia cuprinde informaţii privind asociaţii persoane juridice străine şi/sau persoane fizice. Declaraţia se depune trimestrial, până la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul următor, de către asociatul desemnat prin contract pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin fiecărui asociat, persoană juridică străină sau persoană fizică.

2.1.2. PJ plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor

Potrivit prevederilor art. 46 alin. (1) din Codul fiscal, dacă asocierea se realizează cu o persoană juridică plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, persoana fizică este obligată la plata impozitului pe veniturile din activităţi independente, întrucât potrivit prevederilor Codului fiscal în cazul acesta veniturile PF din asociere sunt asimilate veniturilor din activităţi independente.

Potrivit prevederilor art. 52 alin. (1) lit. e1) din Codul fiscal, venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu generează o persoană juridică face obiectul reţinerii la sursă a impozitului ce reprezintă plată anticipată pentru venituri din activităţi independente.

Impozitul datorat de către persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română din asociere aplicând cota de impunere prevăzută pentru impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere.

În acest sens, potrivit prevederilor art. 86 alin. (9) li (10) din Codul fiscal, venitul cuvenit unei persoane fizice, dintr-o asociere cu o persoană juridică română, microîntreprindere care nu generează o persoană juridică, determinat cu respectarea regulilor stabilite în titlul IV1, este asimilat, în vederea impunerii la nivelul persoanei fizice, venitului din activităţi independente, din care se deduc contribuţiile obligatorii în vederea obţinerii venitului net anual. Impozitul reţinut de persoana juridică în contul persoanei fizice, pentru veniturile realizate dintr-o asociere cu o persoană juridică română care nu generează o persoană juridică, reprezintă plata anticipată în contul impozitului anual pe venit. Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului, determinat conform metodologiei stabilite în legislaţia privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, revine persoanei juridice române.

Obligaţii declarative

Potrivit prevederilor OMFP 73/2011, pentru impozitul pe venit din asocierea cu o microîntreprindere, datorat de persoane fizice se depune trimestrial declaraţia 100. În cazul asociaţilor persoane fizice, impozitul pe venit datorat la nivelul asociaţilor persoane fizice se declară la poziţia 7 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, „Imp. pe ven. PF dintr-o asociere cu o PJ microîntreprindere”;

Totodată, potrivit prevederilor OMEF 2371/2007, asociatul desemnat prin contract să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de autorităţile publice depune şi formularul 204 „Declaraţie anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică”. Declaraţia se depune anual până la data de 15 martie a anului următor.

În acest caz considerăm că nu se depun următoarele declaraţii specifice impozitului pe venit: declaraţia 223 „Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice”, cod 14.13.01.13/1i, declaraţia 200 „Declaraţie privind veniturile realizate din România”, cod 14.13.01.13 şi nici declaraţia 220 „Declaraţie privind venitul estimat”, cod 14.13.01.13/3p.

2.2. TVA

Din punct de vedere al TVA, în cazul asocierilor în participaţiune care nu constituie o persoană impozabilă, drepturile şi obligaţiile legale privind taxa revin asociatului care contabilizează veniturile şi cheltuielile, potrivit contractului încheiat între părţi. În acest sens, potrivit prevederilor art. 127 alin. (10) din Codul fiscal, asocierile în participaţiune nu dau naştere unei persoane impozabile separate. Asocierile de tip joint venture, consortium sau alte forme de asociere în scopuri comerciale, care nu au personalitate juridică şi sunt constituite în temeiul legii, sunt tratate drept asocieri în participaţiune.

Prin drepturi şi obligaţii legale se înţelege, printre altele, dreptul de a exercita deducerea taxei pentru achiziţii conform prevederilor art. 145 – 1471 din Codul fiscal, obligaţia de a emite facturi către beneficiar şi de a colecta taxa în cazul operaţiunilor taxabile, dreptul/obligaţia de ajustare a taxei conform art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor normelor la Codul fiscal, bunurile/serviciile care sunt puse la dispoziţia asocierii de către membrii săi fără plată, ca aport la asociere în limita cotei de participare stabilite prin contract, nu constituie prestare de servicii/livrare de bunuri cu plată. Bunurile/serviciile care sunt puse la dispoziţia asocierii de către membrii săi, altele decât cele ce reprezintă aport la asociere, reprezintă livrare de bunuri sau prestare de servicii cu plată.

Din punct de vedere al TVA, asociatul administrator efectuează achiziţiile asocierii pe numele său şi emite facturi în nume propriu către terţi pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii realizate de asociere, urmând ca veniturile şi cheltuielile să fie atribuite fiecărui asociat corespunzător cotei de participare în asociere.

Alocarea cheltuielilor şi veniturilor asocierii de către asociatul administrator către membrii asociaţi nu constituie operaţiune impozabilă în sensul art. 126 alin. (1) din Codul fiscal, dacă alocarea se face proporţional cu cota de participare a fiecărui membru al asocierii, astfel cum este stabilită în contractul de asociere.

Potrivit instrucţiunilor prevăzute în Anexa 2 la OPANAF 183/2011, decontul de TVA se depune de asociatul care conduce contabilitatea asocierii. În decont se înscriu operaţiunile din desfăşurarea activităţii proprii precum şi operaţiunile din asociere. Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) lit. d) din OMEF 1372/2008 privind organizarea evidenţei în scopul taxei pe valoarea adăugată, jurnalul de vânzări şi de cumpărări se ţine separat pentru operaţiunile asocierii de către societatea responsabilă. Totodată, persoana responsabilă cu evidenţă fiscală va include în declaraţia 394 şi achiziţiile/livrările efectuate pentru asociere şi în cazul în care se desfăşoară operaţiuni intracomunitare se va depune şi declaraţia 390.

3. Alte obligaţii fiscale

În afară de obligaţiile descrise mai sus, în ceea ce priveşte strict persoana juridică, în opinia noastră obligaţiile fiscale de plată şi declarative ale acesteia, ce ţin de profiturile şi veniturile aferente părţii sale de afacere din asociere, sunt aceleaşi ca şi în cazul în care şi-ar desfăşura activitatea fără a fi implicată în această asociere în participaţiune.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.