Regim TVA – servicii montaj echipamente – prestare intracomunitara de servicii

Intrebare:

Legenda:

A – companie de servicii montaj, Romania

B – producator echipamente si titular contract general, Austria

C – client in relatie contractuala cu B, Romania

Firma B, din Austria, produce si comercializeaza sisteme de monitorizare a utilajelor dinamice prin montaj de traductoare, cabluri etc. Nu are sediu si nu e inregistrata in Romania.

Firma B a incheiat un contract de furnizare de echipamente catre firma client C, din Romania, dar clientul a avut ‘pretentia’, ca aceste echipamente sa fie si puse in opera. Astfel au incheiat un contract prin care firma B livreaza echipamentul si va monta, printr-o firma locala (firma A), sistemul la locatia clientului (C). Firma austriaca B factureaza catre clientul C valoarea echipamentelor si a serviciilor de montaj fara TVA.

Astfel firma A, din Romania, a efectuat montajul echipamentelor iar acum trebuie sa factureze aceste servicii catre firma austriaca B.

Intrebarea este: firma A factureaza catre firma B cu sau fara TVA 24%?

Raspuns:

Pentru stabilirea regimului TVA aplicabil în cazul serviciilor menţionate mai sus trebuie stabilit în primul rând care este locul prestării serviciilor din punct de vedere al TVA, iar în al doilea rând trebuie stabilit care este persoana obligată la plata TVA potrivit reglementărilor fiscale.

Potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, regula generală este aceea că locul de prestare a serviciilor către o persoană impozabilă care acţionează ca atare este locul unde respectiva persoană care primeşte serviciile îşi are stabilit sediul activităţii sale economice. Dacă serviciile sunt furnizate către un sediu fix al persoanei impozabile, aflat în alt loc decât cel în care persoana îşi are sediul activităţii sale economice, locul de prestare a serviciilor este locul unde se află respectivul sediu fix al persoanei care primeşte serviciile. În absenţa unui astfel de loc sau sediu fix, locul de prestare a serviciilor este locul unde persoana impozabilă care primeşte aceste servicii îşi are domiciliul stabil sau reşedinţa obişnuită.

Regula generală prevăzută la art. 133 alin. (2) din Codul fiscal se aplică numai în situația în care serviciile respective nu se pot încadra în nici una dintre excepțiile prevăzute la art. 133 alin. (4), (7) sau (8) din Codul fiscal. În baza informaţiilor furnizate, considerăm că serviciile la care faceţi referire în textul întrebării se încadrează la regula generală prevăzută la art. 133 alin. (2). Din informaţiile furnizate, înţelegem că aceste servicii nu sunt prestate în legătură cu bunuri imobile situate în România, ci în legatură cu bunuri mobile corporale ce sunt transportate şi utilizate în România.

Întrucât din informaţiile furnizate înţelegem că beneficiarul serviciilor, firma din Austria, nu este înregistrată în scopuri de TVA în România şi nici nu are un sediu fix aici care să fie implicat în aceste prestări de servicii, considerăm că locul prestării serviciilor din punct de vedere al TVA este în Austria.

Serviciile pentru care se aplică prevederile art. 133 alin.(2) din Codul fiscal, care sunt prestate de prestatori stabiliți în România către beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliți pe teritoriul Comunității, se numesc prestări de servicii intracomunitare și se declară în declarația recapitulativă, conform prevederilor art. 1564 din Codul fiscal, dacă nu beneficiază de o scutire de taxă. Persoanele impozabile care prestează astfel de servicii și care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA trebuie să îndeplinească obligațiile specifice de înregistrare în scopuri de TVA prevăzute la art. 153 și 1531 din Codul fiscal şi totodată de înregistrare în Registrul Operatorilor Intracomunitari.

În cazul serviciilor pentru care se aplică prevederile art.133 alin. (2) din Codul fiscal, prestate de persoane impozabile stabilite în România, atunci când beneficiarul este o persoană impozabilă stabilită în alt stat membru și serviciul este prestat către sediul activității economice sau un sediu fix aflat înalt stat membru decât România, prestatorul trebuie să facă dovada că beneficiarul este o persoană impozabilă și că este stabilit în Comunitate.

Se consideră că această condiție este îndeplinită atunci când beneficiarul comunică prestatorului o adresă a sediului activității economice sau, după caz, a unui sediu fix din Comunitate, precum și un cod valabil de TVA atribuit de autoritățile fiscale din alt stat membru. În acest sens, societatea A are obligaţia verificării validităţii codului de TVA primit de la societatea B în sistemul de schimb informaâii privind TVA-ul VIES.

Dacă beneficiarul care este stabilit în alt stat membru decât România nu comunică un cod valabil de TVA și/sau prestatorul nu obține confirmarea validității codului de TVA al clientului său, se va considera că prestarea de servicii este realizată către o persoană neimpozabilă, aplicându-se celelalte reguli prevăzute de art. 133 din Codul fiscal, în funcție de natura serviciului. Totuși, în situația în care ulterior emiterii facturii de către prestator beneficiarul comunică un cod valabil de TVA atribuit de autoritățile fiscale din alt stat membru, prestatorul va aplica prevederile art. 133 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv va considera că operațiunea nu este impozabilă în România, fiind impozabilă la locul unde este stabilit beneficiarul, dacă beneficiarul poate face dovada că avea calitatea de persoană impozabilă în momentul în care taxa a devenit exigibilă.

În ceea ce priveşte persoana obligată la plata taxei, potrivit prevederilor din legislaţia austriacă, corespondente art. 150 alin. (2) din Codul fiscal, considerăm că persoana obligată la plata taxei este beneficiarul serviciilor, respectiv firma B. Cel mai probabil, potrivit prevederilor din legislaţia austriacă, corespondente art. 157 alin. (2), plata taxei se va realiza prin aplicarea mecanismului de taxare inversă de către beneficiarul din Austria.

Potrivit prevederilor art. 126 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, considerăm că această operaţiune nu este impozabilă în România.

În concluzie, factura de servicii se va emite fără TVA, operaţiunea fiind neimpozabilă în România potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) din Codul fiscal.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.