Calcul plafon inregistrare in scopuri de TVA 35.000 EUR – servicii formare profesionala

Intrebare: Suntem o societate comerciala neplatitoare de TVA, care desfasuram inclusiv activitati de formare profesionala a adultilor – activitate care este scutita de TVA. In cursul anului 2011 am taiat facturi pentru servicii diferite (consultanta, organizari evenimente) in valoare mai mica de 35 000 Euro. Am prestat de asemenea servicii de formare profesionala in cadrul unui contract pentru care trebuie sa emitem o factura in perioada imediat urmatoare.

Intrebarea noastra este daca la calculul cifrei de afaceri care serveste drept referinta pentru inscrierea ca platitor de  TVA (35.000 euro) se aduna si sumele facturate pentru serviciile de formare profesionala (care sunt scutite de TVA) sau nu. In acest sens daca sumele aferente activitatilor curente (consultanta, elaborare studii, organizari evenimente) – care sunt mai mici de 35000 euro- , cumulate cu sumele aferente activitatii de formare profesionala depasesc suma de 35 000 euro, este necesar sau nu sa ne inscriem ca platitori de Tva?

Raspuns:

Potrivit prevederilor art. 141 alin. (1) lit. f) coroborate cu prevederile art. 145 alin. (2) din Codul fiscal, prestarea de servicii de formare profesională a adulţilor în formă autorizată reprezintă o operaţiune scutită din punct de vedere a TVA fără drept de deducere.

Potrivit prevederilor art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, persoana impozabilă stabilită în România conform art. 125^1  alin. (2) lit. a), a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 35.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, poate aplica scutirea de taxă, numită în continuare regim special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b). Potrivit normelor de aplicare a art. 152 aprobate prin intermediul HG 44/2004, echivalentul în lei al plafonului de 35.000 euro prevăzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, determinat în funcție de cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data aderării, rotunjit la următoarea mie, este de 119.000 lei.

Potrivit prevederilor art. 152 alin. (2) din Codul fiscal, cifra de afaceri care serveşte drept referinţă pentru aplicarea alin. (1) este constituită din valoarea totală, exclusiv taxa în situaţia prevăzută la alin. (7) şi (7^1), a livrărilor de bunuri şi a prestărilor de servicii efectuate de persoana impozabilă în cursul unui an calendaristic, taxabile sau după caz, care ar fi taxabile dacă nu ar fi desfăşurate de o mică întreprindere, a operaţiunilor rezultate din activităţi economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România conform art. 145 alin. (2) lit. b), a operaţiunilor scutite cu drept de deducere şi a celor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f), dacă acestea nu sunt accesorii activităţii principale, cu excepţia următoarelor:

a) livrările de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabilă;

b) livrările intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

Potrivit normelor de aplicare, o operațiune este accesorie activității principale dacă se îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la pct. 47 alin. (3). În acest sens, potrivit pct. 47 alin. (3) din normele de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, o operaţiune este accesorie activităţii principale dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a. realizarea acestei operaţiuni necesită resurse tehnice limitate privind echipamentele şi utilizarea de personal;

b. operaţiunea nu este direct legată de activitatea principală a persoanei impozabile; şi

suma achiziţiilor efectuate în scopul operaţiunii şi suma taxei deductibile aferente operaţiunii, sunt nesemnificative.

În concluzie, potrivit prevederilor de mai sus, considerăm că valoarea prestărilor de servicii de formare profesională nu se ia în considerare la stabilirea plafonului de 35.000 euro pentru înregistrarea în scopuri de TVA. În acest sens, din acest punct de vedere, considerăm că societatea nu are obligaţia înregistrării în scopuri de TVA.

ATENŢIE. Cu toate acestea, dorim să menţionăm că pentru ca serviciile de formare profesională prestate de societate să intre în categoria operaţiunilor scutite din punct de vedere a TVA, acestea trebuie să fie prestate de o entitate autorizată. În acest sens, trebuie să existe în numele societăţii respective o autorizaţie emisă fie de Ministerul Educaţiei, fie de o altă instituţie delegată de Ministerul Educaţiei în emiterea de autorizaţii, cum ar fi în acest caz Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor potrivit prevederilor OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor şi prevederilor Ordinului 353/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor.

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.