Contributii sociale contract de mandat administrator

Intrebare: As dori un raspuns la urmatoarea intrebare. Voi fi numit Administrator al unui SRL. Numirea se va face pe baza deciziei CA, si va fi notificata la Registrul Comertului. Remunerarea se va face in baza unui contract de mandat. Va rog sa aveti amabilitatea de a ma ajuta in clarificarea nivelului de contributii (sociale, sanatate, FNUASS) si impozite pe care le am de plata, respectiv impozit pe venit in variantele:

1. Nu am nici un alt contract de munca, unicul venit fiind cel din contractul de mandat;

2. Am deja un contract de munca cu o ALTA societate decat cea la care sunt Adminstrator numit si remunerat in baza contractului de mandat.

Raspuns:

Cazul 1 – Administrator cu contract de mandat fără contract de muncă la o altă societate

În baza informaţiilor furnizate înţelegem că, în acest caz, beneficiarul venitului, în speţă dumneavoastră, veţi deţine calitatea de administrator al societăţii respective, precizare ce va fi făcută şi în actul constitutiv al societăţii.

În acest sens, potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) lit. j) din Codul fiscal, sunt considerate venituri asimilate salariilor indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor.

În ceea ce priveşte impozitul pe venit, veniturile asimilate salariilor se impozitează prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul (venitul brut din care se scad contribuţiile sociale obligatorii). Plata impozitului pe venit se realizează prin reţinere la sursă de către plătitorul veniturilor.

În ceea ce priveşte contribuţiile sociale obligatorii, potrivit prevederilor art. 2963 lit. a) din Codul fiscal, fac obiectul contribuţiilor la sistemele de asigurări sociale şi persoanele care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 55 alin. (2) din Codul fiscal.

Potrivit prevederilor art. 2964 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal, baza lunară de calcul a contribuţiilor sociale individuale obligatorii cuprinde şi indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor.

Potrivit prevederilor art. 2963 lit. e) din Codul fiscal, fac obiectul contribuţiilor la sistemele de asigurări sociale şi persoanele fizice şi juridice, care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente, atât pe perioada în care persoanele prevăzute la lit. a) şi b) desfăşoară activitate, cât şi pe perioada în care acestea beneficiază de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit prevederilor art. 2965 din Codul fiscal:

(1) În sistemul public de pensii, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 2963 lit. e) şi g), baza lunară de calcul  o reprezintă suma câştigurilor brute realizate de persoanele prevăzute la  art. 2963 lit. a) şi b). Baza de calcul nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraţilor pentru care angajatorul datorează contribuţie diferenţiată în funcţie de condiţiile de muncă, din luna pentru care se calculează această contribuţie datorată bugetului asigurărilor sociale de stat şi valoarea corespunzătoare a  de 5 ori câştigul salarial mediu brut.

În situaţia depăşirii acestui plafon, în cazul persoanelor prevăzute la  art. 2963 lit. e) şi g), care datorează contribuţie la bugetul asigurărilor sociale de stat, diferenţiată în funcţie de condiţiile de muncă, baza de calcul la care se datorează această contribuţie, corespunzătoare fiecărei condiţii de muncă, se stabileşte proporţional cu ponderea, în total bază de calcul, a câştigurilor salariale brute realizate în fiecare dintre condiţiile de muncă.

(2) Pentru persoanele prevăzute la  art. 2963 lit. e) şi g), baza lunară de calcul, pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate o reprezintă suma câştigurilor brute realizate de persoanele prevăzute la  art. 2963 lit. a) şi b). La contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, baza lunară de calcul nu poate fi mai mare decât produsul  dintre numărul asiguraţilor din lună pentru care se calculează contribuţia şi valoarea corespunzătoare  a 12 salarii minime brute pe ţară garantate în plată .

(3) Pentru persoanele prevăzute la  art. 2963 lit. e) şi g), baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări pentru şomaj prevăzută de lege reprezintă suma câştigurilor brute acordate persoanelor prevăzute la  art. 2963 lit. a) şi b), asupra cărora există, potrivit legii, obligaţia de plată a contribuţiei individuale la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(4) Pentru persoanele prevăzute la  art. 2963 lit. e), care pot să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, care au, cu excepţia instituţiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţia de a plăti lunar contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, baza lunară de calcul a acestei contribuţii reprezintă suma câştigurilor brute, realizate de salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă, potrivit legii, inclusiv de salariaţii care cumulează pensia cu salariul, în condiţiile legii, cu excepţia veniturilor de natura celor prevăzute la art.29615.

(5) Pentru persoanele prevăzute la  art. 2963 lit. e) şi g), baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurare la accidente de muncă şi boli profesionale reprezintă suma câştigurilor brute realizate lunar de persoanele prevăzute la  art. 2963 lit. a) şi b), respectiv salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională.

Cu toate acestea, potrivit prevederilor art. 29616 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj nu se datorează asupra veniturilor în bani prevăzute art. 2964 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal (i.e. indemnizaţia administratorului).

Potrivit prevederilor art. 29616 alin. (5) lit. c) din Codul fiscal, contribuţia individuală de asigurări sociale, contribuţia datorată de angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat şi contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat nu se datorează asupra veniturilor în bani prevăzute la art. 2964 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal (i.e. indemnizaţia administratorului).

Potrivit prevederilor art. 2965 alin. (4) din Codul fiscal, baza lunară de calcul a contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale este reprezentată de suma câştigurilor brute realizată de salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă.

Potrivit prevederilor art. 29616 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate nu se datoreaza pentru veniturile prevăzute la art. 2964 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal mai puţin indemnizaţiile primite de administratori. Cu alte cuvinte indemnizaţia primită de administrator face obiectul acestei contribuţii.

Întrucât aceste venituri nu fac obiectul contribuţiilor la fondul asigurărilor sociale (pensii) şi ţinând cont de faptul că în cazul de faţă beneficiarul venitului nu realizează alte venituri care să fie supuse contribuţiilor la fondul asigurărilor sociale, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) pct. IV din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, persoanele care realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi care se află în una dintre situaţiile următoare […] administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare ori de management, au obligaţia de a se asigura singuri în sistemul asigurărilor sociale de stat.

Potrivit prevederilor art. 36 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV şi alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat, înscris în declaraţia individuală de asigurare sau în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia.

Totodată, potrivit prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, se exceptează de la obligativitatea depunerii declaraţiei de asigurare persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV, dacă beneficiază de una dintre categoriile de pensii prevăzute de prezenta lege sau dacă se regăsesc în situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II, III şi V.

În concluzie, în cazul de faţă considerăm că pentru veniturile realizate se vor plăti următoarele contribuţii sociale:

  • contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate – 5,5% din baza de calcul (venit brut) reţinut de plătitorul de venituri,
  • contribuţia datorată de angajator la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de  sănătate – 5,2% din baza de calcul (venit brut) reţinut de plătitorul de venituri,
  • contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de  sănătate – 0,85% din baza de calcul (venit brut) reţinut de plătitorul de venituri,
  • contribuţia de asigurări sociale calculată pe baza venitului lunar asigurat plătită direct de beneficiarul venitului – în cazul în care nu aveţi calitatea de pensionar în sistemul public de pensii potrivit prevederilor de mai sus,
  • Impozitul pe venit – 16% din baza de calcul (venit brut – contribuţii obligatorii reţinute) reţinut de plătitorul de venituri.

Cazul 2 – Administrator cu contract de mandat şi cu contract de muncă la o altă societate

Referitor la cazul 2, considerăm că sunt aplicabile aceleaşi prevederi ca şi în cazul 1 cu excepţia obligaţiei de asigurare voluntară în sistemul asigurărilor sociale de stat şi plata contribuţiei de asigurări sociale pentru pensii. În acest sens, potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) pct. IV din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în cazul în care beneficiarul venitului, în speţă dumneavoastră, realizaţi în paralel cu veniturile aferente contractului de mandat şi venituri în baza unui contract individual de muncă considerăm că nu sunt aplicabile prevederile art. 6 alin. (1) lit. d) pct. IV din Legea 263/2010.

În concluzie, în cazul de faţă considerăm că pentru veniturile realizate se vor plăti următoarele contribuţii sociale:

  • contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate – 5,5% din baza de calcul (venit brut) reţinut de plătitorul de venituri,
  • contribuţia datorată de angajator la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de  sănătate – 5,2% din baza de calcul (venit brut) reţinut de plătitorul de venituri,
  • contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de  sănătate – 0,85% din baza de calcul (venit brut) reţinut de plătitorul de venituri,
  • Impozitul pe venit – 16% din baza de calcul (venit brut – contribuţii obligatorii reţinute) reţinut de plătitorul de venituri.
This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Contributii sociale contract de mandat administrator

Comments are closed.