Modificari fiscale 2012 – OUG 125/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal

Modificari fiscale 2012OUG 125/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal

Impozitul pe profit

 • Apare definitia impozitului pe profit amanat pentru contribuabilii (banci si alte institutii financiare) care aplica reglementarile contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara – impozitul platibil, recuperabil in perioadele viitoare în legatura cu diferentele temporare impozabile/deductibile dintre valoarea contabila a unui activ sau a unei datorii si valoarea fiscala a acestora;
 • Apar noi reglementari cu privire la tratamentul fiscal aplicabil de catre entitatile care aplica reglementarile contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara in ceea ce priveste evaluarea, reevaluarea si amortizarea imobilizarilor;
 • Apar clarificari potrivit carora contribuabilii inactivi nu au dreptul de a deduce cheltuieli efectuate sau TVA platita in perioada de inactivitate, in schimb au obligatia de a plati toate impozitele datorate potrivit legii precum si de a colecta si plati TVA aferenta livrarilor si prestarilor taxabile efectuate in aceeasi perioada;
 • Apar prevederi noi cu privire la veniturile neimpozabile inregistrate ca urmare a aplicarii reglementarilor contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara;
 • Dispare limitarea temporara privind deductibilitatea cheltuielilor cu combustibilul. Acestea vor fi deductibile in proportie de 50% fara a se preciza o perioada anume pentru care este valabila aceasta limitare;

Impozitul pe venit

 • Veniturile realizate din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor prin centrele de colectare, in vederea dezmembrarii, care fac obiectul programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice sunt prevazute in mod explicit ca fiind venituri neimpozabile;
 • Aceeasi modificare a limitarii deductibilitatii cheltuielilor privind combustibilul de 50% apare si in cazul calculului venitului net impozabil din activitati independente determinat pe baza contabilitatii in partida simpla;
 • In cazul regimului de impozitare a venitului pe baza normelor de venit, atributiile de stabilire a Nomenclatorului activitatilor pentru care se poate aplica regimul de impozitare pe baza normelor de venit au fost transferate de la Directiile generale ale finantelor publice teritoriale catre Ministerul Finantelor Publice;
 • Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit au obligatia sa completeze partea de incasari din Registrul jurnal de incasari si plati;
 • Apare o limitare valorica privind regimul de impozitare a veniturilor pe baza normelor de venit. Astfel, in cazul in care venitul brut anual depaseste 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator se va aplica regimul de impozitare in sistem real;
 • Veniturile obtinute din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala se impoziteaza ca venituri din cedarea folosintei bunurilor iar in cazul inchirierii in scop turistic a unui numar de peste 5 camere, determinarea venitului net se realizeaza in sistem real;
 • De asemenea apare aceeasi limitare valorica privind regimul de impozitare a veniturilor din activitati agricole. Astfel, in cazul in care venitul brut anual depaseste 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator se va aplica regimul de impozitare in sistem real;
 • Data privind efectuarea platilor anticipate privind impozitul pe venit s-a modificat de la 15 ale ultimei luni din fiecare trimestru la 25 ale ultimei luni din fiecare trimestru;

Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti

 • Apar machetele privind „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania” si „Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania”;

Taxa pe valoare adaugata

 • Apar clarificari cu privire la semnificatia termenului de „constructie noua”. Astfel, o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata sau parte transformata a unei constructii, daca costul transformarii, excusiv taxa, se ridica la minimum 50% din valoarea de piata a constructiei sau a partii din constructie, astfel cum aceasta este stabilita printr-un raport de expertiza, exclusiv valoarea terenului ulterior transformarii;
 • Se introduce aceeasi limitare cu privire la deductibilitatea TVA-ului in cazul achizitiilor de autoturisme ca in cazul cheltuielilor cu combustibilul. TVA este deductibila in proportie de 50% la achizitia autoturismelor cu exceptiile prevazute de lege. Dispare aplicabilitatea temporara a acestei prevederi;
 • Apare posibilitatea scoaterii din evidenta in cursul anului a persoanelor inregistrate in scopuri de TVA care inregistreaza o cifra de afaceri sub 35.000 euro;
 • Apar noi prevederi cu privire la situatiile in care se anuleaza din oficiu inregistrarea in scopuri de TVA;
 • ANAF organizeaza Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 si Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata. Aceste vor fi publice pe site-ul ANAF;

Contributii sociale

 • Apar noi elemente care se introduc in baza de calcul a contributiilor sociale. In acest sens s-au modificat prevederile art. 2964;
 • Se aduc clarificari cu privire la excluderea exceptiilor prevazute la art. 29615 si 29616 din baza de calcul a contributiilor sociale;
 • In cadrul exceptiilor generale de la plata contributiilor sociale, unde erau incluse cam tot ce reprezenta avantaje in natura, au fost acum incluse doar acele avantaje acordate pentru a fi utilizate in interes de serviciu si au fost eliminate prevederile cu privire la scutirea avantajelor in natura la modul generic;
 • S-a modificat si articolul cu privire la exceptiile specifice de la plata contributiilor sociale;
 • S-au introdus doua noi capitole in cadrul acestui titlu din Codul fiscal: „Contributii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica” si „Contributia de asigurari sociale de sanatate privind persoanele care realizeaza alte venituri, precum si persoanele care nu realizeaza venituri”;
 • Referitor la primul capitol introdus, urmatoarele persoane au calitatea de contribuabil la sistemul public de pensii si la cel de asigurari sociale de sanatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, dupa caz:

a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;

b) membrii intreprinderii familiale;

c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;

d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;

e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;

f) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati de natura celor prevazute la art. 52 alin. (1) din Codul fiscal si din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) din Codul fiscal;

g) persoanele care realizeaza venituri din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. a) – c) din Codul fiscal;

h) persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitatile agricole prevazute la art. 71 lit. d) din Codul fiscal;

 • In continuare, persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I – III si V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute mai sus.
 • Referitor la al doilea capitol introdus, contributia de asigurari sociale de sanatate se datorează si de catre persoanele care realizeaza venituri din:

a) cedarea folosintei bunurilor;

b) investitii;

c) premii si castiguri din jocuri de noroc;

d) operatiunea de fiducie, potrivit titlului III din Codul fiscal;

e) alte surse, astfel cum sunt prevazute la art. 78 din Codul fiscal.

 • Persoanele care nu realizeaza într-un an fiscal venituri de natura celor menţionate la cap. I, venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum si venituri de natura celor mentionate la art. 29621 alin. (1) lit. a) – d), g) şi h), art. 52 alin. (1) lit. b) – d) din Codul fiscal şi din asocierile fara personalitate juridica prevazute la art. 13 lit. e) din Codul fiscal au obligatia platii contributiei de asigurari sociale de sanatate asupra veniturilor prevazute mai sus;
 • Persoanele care realizeaza într-un an fiscal venituri de natura celor mentionate mai sus platesc contributia asupra tuturor acestor venituri. Baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara.
This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Modificari fiscale 2012 – OUG 125/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal

Comments are closed.