Modificarea normelor de aplicare a Codului fiscal – HG 50/2012

Marţi, 31 ianuarie 2012, a fost publicată în Monitorul Oficial Hotărârea de Guvern nr. 50/25.01.2012 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Modificări – dispoziţii generale

• Se introduce definiţia centrului intereselor vitale;
• Apare obligaţia înregistrării la autoritatea fiscală a documentelor care justifică prestările efective de servicii pe teritoriul României chiar şi în cazul în care nu există contracte încheiate cu nerezidenţii;

Modificări – impozitul pe profit

• Apar clarifiări cu privire la deductibilitatea cheltuielilor şi la impozitarea veniturilor rezultate ca urmare a evaluării titlurilor financiare;
• Apar noi prevederi cu privire la investiţiile efectuate în imobilizări necorporale/corporale în curs de execuţie care nu se mai finalizează şi se scot din evidenţă pe seama conturilor de cheltuieli reprezintă. Acestea reprezintă cheltuieli nedeductibile dacă nu au fost valorificate prin vânzare sau casare;
• Potrivit noilor modificări pierderile realizate din activitatea desfăşurată printr-un sediu permanent situat într-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau situat într-un stat cu care România nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri se recuperează numai din veniturile impozabile realizate de acel sediu permanent;

Modificări – impozitul pe venit

• În categoria veniturilor neimpozabile se cuprind şi formele de sprijin acordate din bugetul de stat şi din fonduri externe nerambursabile în conformitate cu legislaţia internă şi reglementările europene;
• Se modifică prevederile referitoare la modul de stabilirea a venitului net anual din activităţi independente determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă;
• Se aduc clarificări cu privire la baza de calcul a impozitului reţinut la sursă de către plătitorul venitului reprezentând plată anticipată;
• Sunt aduse clarificări, în cazul veniturilor din salarii, a prevederilor privind includerea în cheltuielile de delegare şi detaşare a celor acordate pentru transport, cazare şi a indemnizaţiei corespunzătoare, în condiţiile prevăzute de lege sau în contractul de muncă aplicabil;
• Apar clarificări cu privire la stabilirea locului unde se află funcţia de bază în cazul beneficiarilor de venituri salariale;

Modificări – impozitul pe veniturile obţinute în România de nerezidenţi

• Apar prevederi noi cu privire la restituirea impozitului reţinut în plus în cazul când în România s-au făcut reţineri de impozit ce depăşesc prevederile din convenţiile de evitare a dublei impuneri sau din legislaţia Uniunii Europene;
• Se aprobă noul model al declaraţiei informative privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi;

Modificări – TVA

• Se extinde categoria persoanelor impozabile care pot constitui un grup fiscal din punct de vedere al TVA. Astfel, grupul va putea fi constituit din persoane impozabile care sunt administrate de către acelaşi organ fiscal competent, faţă de prevederile precedente care permiteau numai marilor contribuabili să constituie un grup fiscal unic. Persoanele care formează un grup fiscal unic pot depune un decont de TVA centralizat prin reprezentantul desemnat, nefiind necesară depunerea decotului de fiecare membru al grupului fiscal;
• Se aduc modificări prevederilor fiscale care reglementează prestarea de servicii din punct de vedere al TVA;
• Se modifică exemplele prevăzute în norme privind exigibilitatea TVA;
• Se introduc noi prevederi cu privire la scutirile de TVA în cazul operaţiunilor de cedare creanţe;
• Se aduc clarificări cu privire la posibilitatea aplicării scutirii de TVA în cazul livrării unor bunuri care au făcut obiectul unor achiziţii pentru care taxa nu a fost dedusă. În acest sens, în cazul achiziţiei de autoturisme pentru care s-a dedus TVA în proporţie de 50%, livrarea ulterioară a acestora nu se poate realiza în regim de scutire;
• Se aduc clarificări cu privire la investiţiile în curs de execuţie care nu se mai finalizează, în baza unei decizii de abandonare a executării lucrărilor de investiţii, fiind scoase din evidenţă pe seama conturilor de cheltuieli. Astfel, persoana impozabilă îşi poate păstra dreptul de deducere exercitat în baza art. 145 alin. (2) din Codul fiscal, indiferent dacă sunt sau nu valorificate prin livrarea imobilizărilor ca atare sau după casare, dacă din circumstanţe care nu depind de voinţa sa persoana impozabilă nu utilizează niciodată aceste bunuri/servicii pentru activitatea sa economică.
• Dreptul de deducere poate fi păstrat şi în alte situaţii în care achiziţiile de bunuri/servicii pentru care dreptul de deducere a fost exercitat conform art. 145 alin. (2) din Codul fiscal nu sunt utilizate pentru activitatea economică a persoanei impozabile, din motive obiective, care nu depind de voinţa sa;

Modificări – contribuţii sociale

• Veniturile care compun baza de calcul a contribuţiilor sociale s-au detaliat şi s-au adaptat la terminologia actuală; de exemplu, în categoria administratorilor societăţilor comerciale se includ: administratorii, membrii consiliului de administraţie, ai consiliului de supraveghere şi ai comitetului consultativ, precum şi reprezentanţii statului sau reprezentanţii membrilor consiliului de administraţie fie în adunarea generală a acţionarilor, fie în consiliul de administraţie, după caz;
• S-au enumerat toate veniturile exceptate de la plata contribuţiei datorată de angajat/angajator, pentru a oferi o imagine mai clară contribuabilului asupra veniturilor care nu se cuprind în baza de calcul.

Pentru mai multe detalii vă invităm să accesaţi următorul link

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.