Corectare eroare inregistrare taxare inversa si TVA de rambursat din alt stat UE

Intrebare: In cursul anului 2009 am primit de la firma mama din Olanda facturi reprezentand “management fee year 2009”. Facturile au fost emise la trimestru. Aceste facturi au avut si TVA de 19%.

La vremea respectiva, in anul 2009, am inregistrat acele facturi, in mod eronat, astfel:

628 = 401         baza facturii + TVA aferenta

4426 = 4427    aplicat la (baza + TVA)

In anul 2010 am facut cerere de recuperare a TVA aferenta acelor facturi, in Olanda. In martie 2011 am primit acel TVA in contul nostru bancar.

Intrebari:

1) Intrucat nu am depus inca bilantul la anul 2010, as dori sa efectuez corectiile cu data de decembrie 2010 pentru acele facturi, in sensul trecerii pe 461 a TVA de recuperat si diminuarea pierderii inregistrate in contul 117/an 2009 cu suma TVA solicitata si recuperata in 2011. Este corect acest lucru? Ce declaratii trebuie modificate in acest caz?

2) In cazul efecturarii corectiei, taxarea inversa efectuata in 2009 se storneaza in totalitate?

Ex. valoare toatal factura = 4.165 lei

Baza de impozitare    = 3.500 lei

Tva (19%)                  = 665  lei

Inregistrare  eronata in an 2009

628 = 401          4.165  lei

4426 = 4427        791,35  lei  (4.165 *19%)

Corectii in decembrie 2010

117 /an 2009   =  401      665  lei

461              =     401       665 lei

4426 = 4427      – 791,35 lei (4.165 lei * 19)

Raspuns:

Din punct de vedere al TVA, potrivit reglementărilor în vigoare în anul 2009, pentru serviciile de management (servicii intangibile) prestate către o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, locul prestării era considerat a fi locul unde era stabilit beneficiarul (art. 133 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal în versiunea aplicabilă în cursul anului 2009). În acest context, pe baza informaţiilor furnizate de către dvs., considerăm că, în cazul în care serviciile de management primite de către societate în anul 2009 se încadrează în aria serviciilor intangibile prevăzute de Codul Fiscal în versiunea aplicabilă la data primirii serviciilor, locul prestării acestora era la beneficiar. În aceste condiţii, considerăm că operaţiunea era impozabilă în România, iar persoana obligată la plata taxei era beneficiarul, în speţă societatea dvs., ce avea să înregistreze plata taxei prin aplicarea procedeului de taxare inversă.

Cu toate acestea, luând în considerare faptul că societatea a primit facturi cu TVA din Olanda, TVA care a fost rambursat în anul 2011, este posibil ca pentru această operaţiune, locul prestării serviciilor din punct de vedere al TVA să fi fost considerat a fi în Olanda. Totuşi, pe baza informaţiilor furnizate în textul întrebării, considerăm că locul operaţiunii a fost locul unde era stabilit beneficiarul, în speţă România, şi în acest context considerăm că aplicarea  procedeului de taxare inversă pentru a înregistra plata TVA a fost corectă.

În aceste condiţii, considerăm că nu se impune stornarea notelor contabile prin care s-a înregistrat operaţiunea de taxare inversă în contabilitate, ci corectarea valorii acestora până la nivelul reprezentat de valoarea netă a serviciilor primite exclusiv TVA olandez.

Totuşi, în cazul în care există informaţii adiţionale, ce încadrează operaţiunea astfel încât locul prestării din punct de vedere al TVA este la prestator, în speţă în Olanda, atunci considerăm că beneficiarul din România, societatea dvs., a beneficiat de o operaţiune neimpozabilă în România pentru care nu avea obligaţia înregistrării operaţiunii de taxare inversă.

Din punct de vedere contabil, potrivit prevederilor pct. 63 din Anexa 1 la OMFP 3055/2009 privind adoptarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, puteţi proceda la corectarea erorilor contabile aferente exerciţiilor financiare precedente pe seama rezultatului reportat sau pe seama rezultatului curent. În cazul în care suma erorilor aferente exerciţiilor financiare este considerată de către societate a fi semnificativă, atunci aceasta trebuie corectată pe baza rezultatului reportat. În cazul în care suma erorilor aferente exerciţiilor financiare este considerată de către societate a fi nesemnificativă, atunci aceasta poate fi corectată şi pe seama rezultatului curent.

Potrivit Ghidului de aplicare a prevederilor OMFP 3055/2009, erorile aferente exerciţiului precedent se corectează pe seama rezultatului reportat sau a contului de profit şi pierdere, în funcţie de semnificaţia erorii contabile. În acest caz se va stabili ce înseamnă eroare semnificativă. Se poate preciza că pentru erorile aferente exerciţiilor anterioare, conducerea compartimentului financiar-contabil informează consiliul de administraţie cu privire la natura erorii, valoare, cauze etc.

Cu alte cuvinte, în cazul în care corecţia se face pe seama rezultatului reportat veţi înregistra nota contabilă de forma:

461 TVA de rambursat Olanda      =          1174 Corectare erori 2009

Iar în cazul în care corecţia se face pe seama rezultatului curent veţi înregistra nota contabilă de forma:

461 TVA de rambursat Olanda      =          7588 Alte venituri operaţionale

Nu considerăm a fi necesară diminuarea rulajului contului 401 Furnizori, aşa cum aţi considerat dvs. în textul întrebării, întrucât această sumă a fost datorată şi plătită furnizorului la momentul respectiv.

În ceea ce priveşte rectificarea unor declaraţii fiscale, raportările fiscale afectate de înregistrarea acestori corecţii sunt declaraţia de impozit pe profit aferentă anului 2009 (cod 101) şi deconturile de TVA completate pentru anul 2009 (cod 300).

În ceea ce priveşte declaraţia de impozit pe profit, în opinia noastră, în cazul în care veţi proceda la corectarea sumelor pe seama rezultatului reportat considerăm necesar să depuneţi o nouă declaraţie de impozit pe profit care să reflecte noul rezultat fiscal aferent perioadei 2009. În cazul în care veţi proceda la corectarea sumelor pe seama rezultatului curent, acestea se vor reflecta în declaraţia de impozit pe profit a perioadei ficale curente (pct. 12 din normele de aplicare ale art. 19 din Codul fiscal).

În ceea ce priveşte decontul de TVA, potrivit prevederilor Ordinului MEF 179/2007, deconturile de taxă pe valoarea adăugată depuse de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată pot fi corectate din punctul de vedere al erorilor materiale de către organul fiscal competent, la iniţiativa acestuia sau la solicitarea persoanei impozabile. Prin procedura de corectare de către organul fiscal competent a deconturilor de taxă pe valoarea adăugată depuse pot fi corectate erori materiale de tipul:

a) erori de transcriere, cum sunt: preluarea eronată a sumelor din jurnale; inversarea unor cifre din sumele trecute în decont; preluarea eronată a datelor din decontul perioadei fiscale anterioare (de exemplu: declararea eronată a soldului de plată din decontul perioadei fiscale anterioare);

b) înregistrarea în decont a diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată de plată, constatate de organele de control, contrar reglementărilor legale în materie;

c)      erori provenind din înscrierea în decontul de taxă pe valoarea adăugată a sumelor solicitate la rambursare în perioada anterioară.

În caz contrar aceste erori se pot corecta pe seama rândurilor de regularizări din decontul de TVA, potrivit prevederilor art. 1562 din Codul fiscal.

 

This entry was posted in Fiscalitate - contabilitate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.